Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Schoolbesturen hebben zorgplicht gekregen en samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs (www.passendonderwijs.nl).

 

Wat betekent de invoering van de Wet Passend Onderwijs voor u?

Ouders moesten vaak zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind. Vanaf 1 augustus 2014 is dit veranderd. Scholen zijn dan verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heet zorgplicht.

 

Passende onderwijsplek

Eerst wordt geprobeerd uw kind te plaatsen op de school van uw voorkeur. Kan dit niet, dan gaat de school met u op zoek naar een andere plek. De school moet rekening houden met de behoefte van uw kind, met uw voorkeuren en met de mogelijkheden van de school en van de regio.

Het is de bedoeling dat uw kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs ontvangt.

 

Aanmelden voor passend onderwijs

U meldt uw kind schriftelijk aan bij de school van uw voorkeur en geeft aan dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit moet minimaal 10 weken voordat het nieuwe schooljaar begint.

 

Beslissing school

De school heeft 6 weken om te bekijken of het uw kind kan toelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. Kan de school uw kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur in overleg met u een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden.

 

Niet eens met beslissing school

Als u en de school er samen niet uitkomen, kunt u gebruik maken van advies en ondersteuning van een onafhankelijke partij zoals een onderwijsconsulent.

U kunt ook bezwaar maken bij het schoolbestuur of bij de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. In het uiterste geval kunt u als ouders naar de rechter stappen.

 

Ontwikkelingsperspectief voor uw kind

Nadat uw kind tot de school is toegelaten, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat welke extra begeleiding uw kind krijgt, welk eindniveau uw kind kan halen en welke extra ondersteuning en eventuele zorg nodig zijn. Als u het niet eens bent met het ontwikkelingsperspectief, kunt u hierover een oordeel vragen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

 


Contact

Widdonckschool Weert SO

Beatrixlaan 1

6006 AH Weert

Tel.: 0495 - 54 68 64

E-mail: WiddonckschoolWeert@aloysiusstichting.nl